News Zero 2014.02.24

Sakurai caster interviewing Hanyu Yuzuru

(Source: weibo.com)